Adresas: Taikos Pr. 70, 209 auditorija,
LT-93202, Klaipėda
klubasguboja@gmail.com 8 676 71329
  Projektas  
 

Tarptautinis projektas „Mus jungia Europos menas ir kultūra“.Paprojektį įgyvendino klubas ,,Guboja“ kartu su partneriais - Edukaciniu-kultūriniu centru “Metidė” ir Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik (Lenkija)Projekto partneriai:


Edukacinis-kultūrinis centras “Metidė”dirba edukologijos, kultūrinio ugdymo, paveldo išsaugojimo srityse. Centre lankosi ir aktyviai kuria 25 jaunimo atstovai. Jaunimas dalyvauja projektuose istorinio paveldo tyrinėjimų srityje, piešia, domisi daile ir architektūra. Aktyvūs vasaros poilsio, popamokinės veiklos dalyviai, savanoriai. Edukacinis-kultūrinis centras “Metidė” nekartą rengė savo jaunimo darbų parodas, kūrybinius darbus pristatė visuomenei. Praėjusių metų tarptautiniai projektai: „Mano senasis ir naujasis miestas”, „Tower of Babel peaceful of comunity“, turėjo nemažą atgarsį visuomenėje. Projekto metu sukurti darbai buvo eksponuojami parodose. Jaunimas turi tikslą ne tik tyrinėti ir pažinti Lietuvos kultūrinį paveldą, bet ir susipažinti, bei dirbti kartu kūrybinį darbą su Lenkijos jaunimu. 2007 metais buvo išleistas istorinių nuotraukų albiumas apie Mažosios Lietuvos 3 miestus: Darkiemį, Gerdavą, Romuvą (dabartinius Kaliningrado srities Ožiorsko, Železnodorožnyj, Pravdinsk).


Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik veikia nuo 1972 m. organizuoja kultūrinius renginius savo miesto gyventojams, organizuoja popamokinę vaikų ir jaunimo užimtumo programą, nuo 2006 metų aktyviai dalyvauja jaunimo mainų programose su Lietuvos jaunimo organizacijomis, 2007 m. projektas „Babilon of Nysy“ turėjo 4 tarptautinius dalyvius, projektai buvo įdomus ir turiningi, projekto dėka buvo išleista knygą apie Lenkijoje gyvenančias etninės grupės.


Pagrindinis projekto tikslas – pakelti kultūros srityje dirbančių organizacijų narių kompetencijas ir pagerinti partnerių - klubo ir edukacinio centro materialinę bazę: įsigyti kompiuterinę įrangą. Organizacijos -partnerės yra pelno nesiekiančios organizacijos ir pagrindinį finansavimą sudaro klubo nario mokestis bei 0,2 proc. labdaros – paramos pervedimai. Kadangi organizacijos kultūriniai ir švietėjiškai veiklai pačios negalėjo nusipirkti reikiamos įrangos, paprojektis, kuri finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius ir bendrai finansuoja Lietuvos Respublika pagal subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“, padėjo įsigyti mokymams ir darbui reikalingą įrangą. Su įsigyta kompiuterinė įranga – nešiojamais kompiuteriais ir media projektoriumi yra palanku bendrauti ir dirbti su kitomis organizacijomis kultūros srityje, ieškoti reikiamos informacijos, kaupti ją, sisteminti ir keistis. Dabar visi klubo nariai nemokamai gali pasinaudoti turima įranga. Galima organizuoti atskiras žmonių grupes stebėti paskaitų medžiagą media projektoriaus pagalba, piešimo, tapybos, kitų technologijų treningus, video pamokėles, prezentacijas. Mokymo priemones patogu panaudoti kituose miesteliuose, kada organizuojamos švietėjiškos pamokėlės, paskaitos apie Lietuvos ir kitų šalių kultūrą, organizuotus projektus.

Planuojant glaudesnį bendradarbiavimą su kitų šalių kultūrinėmis ir kultūros paveldo srityje dirbančiomis organizacijomis buvo organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai Nysoje (Lenkijoje) ir Klaipėdoje, kuriose dalyvavo Klaipėdos regiono ir Nysos kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Buvo nagrinėjami kultūros vadybos, tarptautinių projektų organizavimo ir gerosios patirties mainų klausymai, užsienio partnerių ir jų veiklos pristatymas, Lietuvos partnerių vykdomos veiklos planai ir pristatymas. Taip pat numatant, kad ateityje partneriai į savo tinklą planuoja priimti ir kitų šalių (Turkijos, Vengrijos, Norvegijos) su jaunimu ir kultūros srityje dirbančias organizacijas, buvo išleisti lankstukai su tinklo veiklos aprašymu ir paprojekčio pristatymu.


Įvairiai reklamuojant paprojekčio veiklas, pasiekimus ir planus, Lietuvos ir Lenkijos spaudoje išleisti 3 straipsniai, lankstinukai, kurios išdalinome kursų metų , buvo organizuotos 3 kūrybinių darbų ir urbanistinio kultūros paveldo nuotraukų parodos.


Įgyvendinant paprojektį buvo vykdomi viešieji pirkimai. Kadangi mūsų organizacijoms – partnerėms tai buvo pirmieji viešieji pirkimai, tai dažnai teko konsultuotis su įstaigomis, jau vykdančiomis tokius pirkimus.


Projektas įgalino jungtis į tarptautinį tinklą kitus partnerius, organizuoti profesinės patirties mainus, rengti tarptautinės pakraipos kultūrinius renginius. Kultūros darbuotojai galės dažniau kelti savo kvalifikaciją ir pastoviai tobulintis ir kitose Europos šalyse. Planuojamos jau ir kiti tarptautiniai renginiai, plenerai, stovyklos, tarpkultūrinių mainų pažintinės kelionės, istoriniai ir kultūros paveldo tyrinėjimai. Planuojamų seminarų metu- praplėsime tarptautinį meno ir kultūros organizacijų tinklą, įjungiantį menininkų, kultūrininkų organizacijas, siekiant organizuoti produktyvų ir kritišką dialogą bei mainus tarp skirtingų menų kultūrų, skatinant naujus saviraiškos metodus, praplečiant meno parodų galimybes užsienyje ir Lietuvoje.